Acordarea ajutorului la încălzirea locuinţei/stimulentului de energie pe perioada sezonului rece noiembrie 2023-martie 2024

Primăria Comunei Dumeşti  informează că, începând cu data de 23.10.2023  persoanele interesate pot prelua cererile-tip şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului la încălzirea locuinţei/stimulentului de energie pe perioada sezonului rece noiembrie 2023-martie 2024, de la sediul Primariei Comunei Dumeşti sau le pot descarca de pe site-ul primariei: https://comunadumesti.ro/

Pentru solicitarea ajutorului de incalzire a locuintei si a suplimentului pentru energie salariatii din cadrul Primariei Comunei Dumeşti  vor asigura consilierea si sprijinul necesar completarii formularelor de cerere si declaratie pe propria raspundere.

Depunerea cererii insotita de actele necesare pentru acordarea ajutorului la încălzire si a suplimentului de energie se face la sediul instituţiei sau pe adresa de e-mail a institutiei asistentasociala@comunadumesti.ro .

Pentru a putea beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei pentru întreg sezonul rece (noiembrie 2023-martie 2024) termenul de depunere a documentelor este 20 noiembrie anul 2023.

În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzire pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului se face prin dispoziţie a primarului, după cum urmează:

a) începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

b) începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a);

c) începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

Familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturaleenergie electrică sau  combustibili solizi si/sau petrolieri, vor beneficia de acest ajutor numai dacă venitul net lunar pe membru de familie este de 1.386 lei in cazul familiilor si 2053 lei, in cazul persoanei singure.

 ACTE NECESARE ACORDARII  AJUTOARELOR LA INCALZIREA LOCUINTEI SI A SUPLIMENTULUI  PENTRU ENERGIE PENTRU SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2023-MARTIE 2024

–  copii dupa actele de identitate ale tuturor membrilor familiei;

– documente privind veniturile nete realizate in luna anterioara solicitarii ajutorului de incalzire si suplimentului pentru energie: adeverinta salariu NET eliberata de angajator, decizie stabilire drepturi indemnizatii, mandat postal, cupon de pensie, somaj, etc.

–  copie dupa factura de energie electrica în cazul solicitării stimulentului de energie

– copie dupa certificatul de  inmatriculare pentru autoturisme/motociclete;

–  copie dupa contract de inchiriere, comodat, concesiune,etc. pentru persoanele care au calitatea de chiriasi, comodatari, etc. 

– documente ce atesta proprietatea – contractul de vânzare – cumpărare deţinut de titular; -contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie; -actul de succesiune deţinut de titular; -contractul de închiriere deţinut de titular; -contractul de comodat deţinut de titular; -împuternicirea legală întocmită de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani. – alte documente solicitate, după caz.

– adeverinţă rol agricol eliberata de Primăria Comunei Dumeşti.

 IMPORTANT! 

Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire si numai pentru o singură locuinţă, respectiv pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă.

Titularii ajutoarelor pentru incalzire sunt obligati sa comunice orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea. Comunicarea modificarilor privind  componenta familiei si a veniturilor acesteia, se face prin depunerea unei noi declaratii pe propria raspundere.

Ajutorul pentru încălzire se acordă numai familiilor şi/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei acordate în baza contractelor de muncă sau a legislaţiei specifice ramurilor economice.

LISTA BUNURILOR CARE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI si SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE

 Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate mai jos conduce la excluderea acordării ajutorului la încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2023-2024.

I. Bunuri imobile:
– clădiri sau alte spaţii locative, în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
– terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

II. Bunuri mobile:
– autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
– mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
– autovehicule (autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, -şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi;
– utilaje agricole (tractor, combină autopropulsată);
– utilaje de prelucrare agricolă (presă de ulei, moară de cereale);
– utilaje de prelucrat lemnul (gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric), aflate în stare de funcţionare.

III. Depozite bancare:
– depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei.

IV. Terenuri, animale şi/sau păsări:
– suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 de euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.000 de euro pentru familie.

   AJUTOR PENTRU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI
Valoare de referință (ajutor maxim lunar)320lei
Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei) Ajutor maxim (lei)/luna
până la200320100%
200.132028890%
320.144025680%
440.156022470%
560.168019260%
680.192016050%
920.1104012840%
1040.111609630%
1160.112806420%
1280.113863210%
 In cazul persoanei singure  
1280.120533210%

          Plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi si /sau petrolieri, se face direct titularului şi se efectuează o singură dată, la începutul sezonului rece.

În vederea stabilirii dreptului se vor solicita următoarele acte doveditoare care atestă componenţa familiei, veniturile realizate, locuinţa si bunurile deţinute:

1. Componenţa familiei se dovedeşte cu următoarele acte: -actele de identitate ale solicitantului şi membrilor familiei (B.I., C.I., C.I.P.); -certificatele de naştere ale copiilor în vârstă de până la 14 ani; -certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ; -adeverinţă eliberată de către asociaţia de proprietari/locatari în care se menţionează numărul membrilor de familie, numele şi prenumele acestora şi codul client. -hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului; -actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator. -alte documente solicitate, după caz:

2.Veniturile se dovedesc cu următoarele acte, după caz: -adeverinţă de salariat, din care să reiasă venitul net şi valoarea bonurilor de masă, prime, indemnizaţii de hrană, etc; -talon de şomaj; -talon de alocaţie de stat; -talon de pensie, pentru toate categoriile de pensii; -talon de indemnizaţie, pentru toate categoriile de indemnizaţii; -adeverinţă eliberată de Casa de Pensii Iasi din care să reiasă dacă figurează cu dosar ( pentru persoanele care nu obțin venituri și au varsta de cel putin 40 ani); -certificat de încadrare în grad de handicap; – Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul și membrii de familie sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal (în funcţie de veniturile obţinute vor putea fi solicitate la depunere acte suplimentare, de exemplu: un extras de cont pentru luna în care se depune cererea pentru a constata dacă persoana sau familia deţine un depozit bancar cu valoare mai mare de 3000 lei) -alte documente doveditoare, după caz.

3.Locuinţa se dovedeşte cu următoarele acte, după caz: -contractul de vânzare – cumpărare deţinut de titular; -contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie; -actul de succesiune deţinut de titular; -contractul de închiriere deţinut de titular; -contractul de comodat deţinut de titular; -împuternicirea legală întocmită de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani. – alte documente solicitate, după caz.

 4.Furnizorul de energie electrică se dovedeşte cu factura emisă de către furnizor.

 Pentru persoanele care au domiciliul legal situat pe raza altei unităţi administrativ-teritoriale, însă au reședința situată pe raza comunei Dumesti, se va depune o adeverinţă de negaţie eliberată de primăria de domiciliu din care să rezulte că nu a depus cerere pentru acordarea acestui tip de ajutor, certificatul fiscal eliberat de Direcţia de Impozite şi Taxe Locale și adeverințele de venit eliberate de Administrația Finanțelor Publice. Menţionăm că cererea şi declaraţia pe proprie răspundere va fi primită, la sediu, doar în situaţia în care se vor prezenta toate documentele solicitate, iar dacă va fi transmisă electronic sau prin poștă, dreptul va fi acordat în funcție de data ultimului document transmis.

Stimulent-energie-pliant

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *